Pronunciation

Origin

Common Name

SciName1

SciName2

Mizaj

Quality

Action

Organ

Disease

Weight

Common Name

Text Expression

Synonyms

Text Identity

Text Mizaj

Text Actions And Medicinal Uses

Text Substitute

Text AdverseEffect

Text Refinement

Text Dosage

اخر

Similar Drug:
ID Drug Name Pronunciation Status
1723 هواء hævɒʔ
2648 باد صبا
2649 باد شمال
2650 باد دبور
2651 باد جنوب