UNaProd 1.2 مجموعه ای سیستماتیک از خصوصیات مربوط به مفردات در طب سنتی ایرانی است. برای ساخت این داده پایگاه ، از کتاب مخزن الادویه که مؤخرترین کتاب در این زمینه با بیشترین تعداد مفردات است استفاده شده است. این کتاب در حدود 250 سال قبل توسط حکیم مشهور ایرانی محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی به زبان فارسی به نگارش درآمده است. این داده پایگاه با استفاده از روش های متن کاوی و مرور دستی ایجاد شده و در حال حاضر مشتمل بر اطلاعات مربوط به 3411 مفرده در خصوص ماهیت، مزاج، افعال و خواص، مضرات، مصلحات، بدل، میزان مصرف، نحوه تلفظ نام دارو، نام مفرده به گویش ها و زبان های مختلف، منشأ دارویی، نام رایج و نام علمی است. اوناپراد به دیتابیس CMAUP جهت دسترسی به ویژگیهای مولکولی مفردات، و نیز بهIrGO (انتولوژی مفاهیم طب ایرانی) لینک شده است.

نوع و درجه مزاج مفردات موجود در دیتابیس در نمودار فوق نشان داده شده اند. منشأ داروها اعم از گیاهی (سبز)، حیوانی (قرمز)، معدنی (زرد)، مرکب (آبی) و یا سایر (بنفش) دررنگ های مختلف به نمایش درآمده اند. دو خط عمود بر هم در مرکز نمودار نمایانگر خط اعتدال در کیفیات فاعله (گرمی و سردی) و منفعله (تری و خشکی) هستند. کیفیات فاعله در طیفی از آخر درجه چهارم سردی تا آخر درجه چهارم گرمی قرار می گیرند و کیفیات منفعله بین آخر درجه چهارم تری تا آخر درجه چهارم خشکی می باشند. در کتاب مخزن الادویه برای بسیاری مفردات نوع مزاج تعیین شده، اما توصیف دقیقی از درجه آن وجود ندارد. به همین دلیل در نمودار فوق یک فاکتور DNS (درجه تعیین نشده) برای هر یک از کیفیات چهارگانه در نظر گرفته شده است.

jafari apm