Pronunciation

Origin

Common Name

SciName1

SciName2

Mizaj

Quality

Action

Organ

Disease

Weight

Common Name

Text Expression

Synonyms

Text Identity

Text Mizaj

Text Actions And Medicinal Uses

Text Substitute

Text AdverseEffect

Text Refinement

Text Dosage

اخر

Similar Drug:
ID Drug Name Pronunciation Status
621 خروع xervæʔ
2358 خروع سرخ xervæʔ-e-sorx
2121 روغن خروع gol-e-xæzɒmi
3070 برگ خروع
3071 بیخ خروع