Pronunciation

Origin

Common Name

SciName1

SciName2

Mizaj

Quality

Action

Organ

Disease

Weight

Common Name

Text Expression

Synonyms

Text Identity

Text Mizaj

Text Actions And Medicinal Uses

Text Substitute

Text AdverseEffect

Text Refinement

Text Dosage

اخر

Similar Drug:
ID Drug Name Pronunciation Status
595 خبازی xobbɒzi
1753 خبازی بستانی xobbɒzi-e-bostɒni
1752 تخم خبازی toxm-e-xobbɒzi
2117 خبازی بری عظیم xobbɒzi-e-bærri-e-ʔæzim
3081 برگ خبازی
3082 شاخه خبازی