Pronunciation

Origin

Common Name

SciName1

SciName2

Mizaj

Quality

Action

Organ

Disease

Weight

Common Name

Text Expression

Synonyms

Text Identity

Text Mizaj

Text Actions And Medicinal Uses

Text Substitute

Text AdverseEffect

Text Refinement

Text Dosage

اخر

Similar Drug:
ID Drug Name Pronunciation Status
393 چای خطایی tʃɒj-e-xætɒji
2095 چای خطایی اعلا noeʔ-e-æʔlɒ-e-tʃɒj-e-xætɒji
2096 نوع دوم چای خطایی noeʔ-e-digær-e-tʃɒj-e-xætɒji
3178 قهوه چای