Pronunciation

Origin

Common Name

SciName1

SciName2

Mizaj

Quality

Action

Organ

Disease

Weight

Common Name

Text Expression

Synonyms

Text Identity

Text Mizaj

Text Actions And Medicinal Uses

Text Substitute

Text AdverseEffect

Text Refinement

Text Dosage

اخر

Similar Drug:
ID Drug Name Pronunciation Status
48 اذخر ezxer
1936 فقاح اذخر foɢɢɒh-e-ezxer
1937 اذخر اجامی ezxer-e-ɒdʒɒmi
1938 بیخ اذخر bix-e-ezxer